Paris – Elena Perminova

October 31st, 2012

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Related Posts


Milan - Street Life
Milan - Simone Marchetti
Milan - Barbara Martelo
Milan - alessandro Altomore & EnricoBallerini

 

One Response to “Paris – Elena Perminova”

  1. Sing Says:

    Brilliant styling.

Leave a Reply